Eurotech Vacuum Benelux

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn netto-kontant betaalbaar te Wingene, tenzij geschreven tegenstrijdige overeenkomst of vermelding.
2. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.
3. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van Het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
In geval geen betaling volgt binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal er bij toepassing van de artikelen 1147 en 1152 Burgerlijk Wetboek een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar geëist worden van 15% met een minimum van 25 euro en dit boven de intrest en de gerechtskosten, zonder dat dit beding strijdig is met artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek.
4. Bij gebrek aan betaling van een factuur, betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering en/of gedeeltelijke uitgevoerde werken, behouden wij ons het recht voor, het saldo van de levering of de nog uit te voeren werken stop te zetten en het desbetreffende contract te vernietigen.
5. Bezwaren of klachten over facturen moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst ervan, per aangetekend schrijven, meegedeeld worden. In het bijzonder kunnen wij onder geen voorwaarden verplicht worden tot schadevergoeding voor mislukkingen ten gevolge van het
gebruiken van door ons geleverde goederen.
6. De algemene aan- en/of verkoopsvoorwaarden die op de documenten van onze klanten voorkomen, kunnen tegen ons niet ingebracht worden.
7. Bij betwisting zijn het Vredegerecht te Tielt en de Rechtbanken te Brugge uitsluitend bevoegd. De aanvaarding van een rekening staat gelijk met de aanvaarding van al onze verkoopsvoorwaarden.
8. De bovenstaande bepalingen blijven van kracht zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden betreffende de facturen.
9. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden, en/of door de koper wederverkocht zijn. In dit laatste geval is de vordering op de wederverkoop van rechtswege afgestaan aan de initiële verkoper. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en vernietigingsrisico’s. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
10. Indien de Verkoper goederen aan de Koper levert die Verkoper van diens leverancier(s) heeft verkregen, is Verkoper niet tot een verdergaande vrijwaring ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van diens leverancier(s) aanspraak kan maken.
11. Offertes zowel telefonisch als schriftelijk houden steeds een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis.